Categorii

Concluziile conferinţei cu tema „Învăţământul superior românesc centrat pe competenţe: bune practici europene”

Data publicarii: 25.05.2012 ora 11:05 AM


Bucureşti

Data: 25.05.2012

Universitatea Danubius din Galaţi, în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană, Universitatea „George Bacovia”, Universitatea De Vest, CISPRO SRL, Universita’ Degli Studi Di Camerino, Universite’ De Toulouse Ii Le Mirail, G.E.A. mbH, cu sediul în Dortmund, Germania, Mediterranean Agronomic Institute Of Chania – Department Of Business, Economics And Management, şi SIDA SRL, implementează proiectul POSDRU/86/1.2/S/63252, cu titlul „Dezvoltarea sistemului european de management al calificărilor universitare şi valorificarea competentelor informale”, în Regiunile Sud-Est, Nord-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov, respectiv în judeţele Galaţi, Bacău, Timiş şi în Municipiul Bucureşti, începând cu 1.12.2010.

Finanţarea a fost obţinută prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 1.2 „Calitate în învăţământul superior”.

Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei şi eficacităţii programelor de studiu, prin restructurarea şi îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi formare (în concordanţă cu cererea de profiluri profesionale de pe piaţa muncii), în contextul constituirii unui consorţiu universitar european, în vederea valorificării programelor de studii terţiare. Activităţile proiectului sunt destinate consolidării capacităţii universităţilor de a oferi sectorului privat şi pieţei muncii profiluri profesionale necesare dezvoltării acestora, înlesnind într-o anumită măsură pătrunderea pe aceste pieţe şi dezvoltarea profesională a tinerilor.

Cu prilejul conferinţei cu tema „Învăţământul superior românesc centrat pe competenţe: bune practici europene”, care a avut loc în data de 15 Mai 2012 în Sala Senatului Universităţii Româno-Americane din Bulevardul Expoziţiei Nr. 1B, Sector 1 Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Ioan Curtu, Preşedintele ARACIS, a subliniat importanţa pregătirii internaţionalizate a studenţilor, în contextul actual al dezvoltării economice şi sociale. Domnia sa a enumerat câteva dintre dificultăţile cu care se confruntă universităţile din România în demersurile lor de a realiza acest deziderat, ca de exemplu: obţinerea surselor de finanţare, stabilirea criteriilor de selecţie a studenţilor, atragerea studenţilor străini în învăţământul superior românesc, asigurarea serviciilor de tutoriat pentru studenţii internaţionali, asigurarea unui nivel calitativ ridicat al cadrelor didactice implicate în aceste programe etc. De asemenea, reprezentanţii universităţilor invitate la conferinţă au menţionat că modificările legislative frecvente din ultimii ani, care au vizat direct învăţământul superior, au făcut ca procesul de asigurare a conformităţii dintre caracteristicile programelor de studii şi cerinţele de calitate impuse să fie uneori greu de realizat. Rectorul Universităţii Româno-Americane, Prof. Univ. Dr. Ovidiu Folcuţ, gazda evenimentelor, a subliniat importanţa actualizării programelor de studii în corelaţie cu evoluţiile recente din cadrul pieţei muncii, arătând că găsirea mai rapidă a unui loc de muncă după absolvirea studiilor se poate realiza numai prin dobândirea competenţelor cerute şi căutate de angajatori. Concluzia a fost că acest obiectiv se poate atinge doar dacă în evoluţia viitoare a învăţământului superior se va asigura o mai mare implicare a mediului de afaceri, precum şi a altor entităţi implicate în educaţie, în elaborarea strategiilor şi politicilor educaţionale.

Cele două seminarii din data de 16 Mai 2012, cu tema „Actualizarea calificărilor universitare – factor cheie pentru implementarea bunelor practici europene în învăţământul superior românesc”, au fost dedicate unor subiecte deosebit de actuale pentru mediul universitar românesc. În cadrul primului seminar au avut loc dezbateri pe tema necesităţii actualizării calificărilor conform noilor evoluţii la nivel naţional şi european, în domeniul învăţământului superior, în corelaţie cu evoluţiile din cadrul pieţei muncii, iar în cadrul celui de-al doilea s-au purtat discuţii privind conţinutul şi semnificaţia Ordinului nr. 5703/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 880/13.12.2011, conform căruia: “Instituţiile de învăţământ superior au obligaţia de a introduce informaţiile referitoare la calificările pe care le dezvoltă prin oferta de studii în secţiunea specifică a RNCIS, conform Metodologiei de implementare a CNCIS, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin”. Specialişti ai Universităţii Danubius din Galaţi au prezentat experienţa dezvoltată în aplicarea prevederilor ARACIS, în beneficiul operatorilor universitari, şi în special a celor din domeniul dezvoltării şi monitorizării cursurilor, indicând şi surse suplimentare de informare pentru consultarea metodologiei, ca de exemplu http://www.anc.gov.ro/index.php?page=legislatie-documente-2, sau http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=54,1&_dad=portal&_schema=PORTAL.

Evenimentele din perioada 15 – 16 Mai 2012 s-au desfăşurat în cadrul Activităţilor 3.2 Organizarea de seminarii de formare destinate operatorilor universitari, şi în special a celor din domeniul dezvoltării şi monitorizării cursurilor, 3.3 Ateliere de lucru inter-universitare si transnaţionale pentru reinginerizarea calificărilor, 3.4 Reinginerizarea competenţelor tehnice şi a competenţelor transversale şi 3.5 Aplicarea Cadrului Naţional al Calificărilor şi prezentarea calificărilor actualizate, în colaborare cu Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

Mai multe informaţii despre acest proiect puteţi afla la https://sites.google.com/a/uni4-4.ro/home/?hl=ro şi la https://uni4-4.rau.ro. Pentru mai multe detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi la numerele de telefon 0372120192, 0765271345 sau 0721296649, e-mail zirra.daniela@profesor.rau.ro sau ivanescu.iuliu@profesor.rau.ro, persoane de contact Daniela Zirra, Coordonator Partener 1 şi Iuliu Marin Ivănescu, Expert orientare şi dezvoltare abilităţi în cadrul proiectului.